1
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Warszawa, dnia 30 marca 2021 roku
Michał Michalski – Prezes Zarządu
Iwona Sierżęga – Członek Zarządu
Tomasz Kietliński – Członek Zarządu
Piotr Maciołek – Członek Zarządu
Jarosław Bogacz – Członek Zarządu
Agnieszka Grzeszczak – Dyrektor Działu Księgowości
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
załączone na stronach od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
2
Spis treści
1. Skonsolidowany bilans .................................................................................................................... 4
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat........................................................................................6
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ............................................................... 8
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych .......................................................... 10
5. Informacje ogólne ......................................................................................................................... 11
6. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej ......................................................................... 12
7. Struktura organizacyjna Grupy ..................................................................................................... 13
8. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości .................................................................................... 14
9. Korekta błędu ................................................................................................................................ 32
10. Działalność zaniechana ................................................................................................................ 32
11. Skorygowana skonsolidowana EBITDA i Skorygowany skonsolidowany zysk netto ................... 32
12. Segmenty operacyjne ................................................................................................................... 34
13. Zysk netto przypadający na jedną akcję ....................................................................................... 39
14. Rzeczowe aktywa trwałe ............................................................................................................... 40
15. Wartości niematerialne ................................................................................................................. 42
16. Wartość firmy ................................................................................................................................ 43
17. Test na utratę wartość aktywów przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2020 roku ...................... 44
18. Długoterminowe aktywa finansowe...............................................................................................45
19. Aktywa finansowe wyceniane metodą praw własności ................................................................. 45
20. Należności długoterminowe .......................................................................................................... 46
21. Zapasy .......................................................................................................................................... 46
22. Należności krótkoterminowe ......................................................................................................... 47
23. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ............................................................................. 48
24. Krótkoterminowe aktywa finansowe..............................................................................................48
25. Wartości godziwe aktywów i zobowiązań ..................................................................................... 48
26. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty................................................................................................51
27. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe ................................................................... 51
28. Podatek dochodowy ......................................................................................................................52
29. Rezerwy ........................................................................................................................................ 54
30. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek .................................................................................. 55
31. Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania ...................................................................... 60
32. Rozliczenia międzyokresowe ........................................................................................................ 60
33. Zobowiązania warunkowe ............................................................................................................. 61
34. Sprawy sądowe ............................................................................................................................. 62
35. Nakłady inwestycyjne .................................................................................................................... 63
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
załączone na stronach od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
3
36. Przychody ze sprzedaży ............................................................................................................... 64
37. Koszty według rodzaju .................................................................................................................. 65
38. Pozostałe przychody operacyjne .................................................................................................. 65
39. Pozostałe koszty operacyjne ........................................................................................................ 65
40. Przychody finansowe .................................................................................................................... 66
41. Koszty finansowe .......................................................................................................................... 66
42. Przepływy środków pieniężnych ................................................................................................... 66
43. Uzgodnienie zmian w zobowiązaniach wynikających z działalności finansowej .......................... 67
44. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ......................................................................... 67
45. Zarządzanie kapitałem .................................................................................................................. 70
46. Informacje dotyczące znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi .................................... 71
47. Środki na pokrycie kosztów osieroconych i kosztów gazu ........................................................... 71
48. Zatrudnienie .................................................................................................................................. 72
49. Informacja o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub
należnych osobom zarządzającym i nadzorującym spółkę dominującą ................................................ 73
50. Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy, ich małżonkami, rodzeństwem,
wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami .......................................................................... 73
51. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych ...................................................................................................................... 74
52. Informacje o uprawnieniach do emisji dwutlenku węgla CO2 ....................................................... 74
53. Informacja o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym .................................. 74
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
załączone na stronach od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
4
1. Skonsolidowany bilans
Na dzień 31 grudnia 2020 roku
AKTYWA
dane
przekształcone
Noty
31.12.2020
31.12.2019
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)
2 229 951
1 928 357
1.Rzeczowe aktywa trwałe
14
1 946 761
1 678 081
2.Wartości niematerialne
15
4 746
9 281
3.Wartość firmy jednostek podporządkowanych
16
69 566
69 613
4.Aktywa finansowe
18
21 358
10 159
5. Aktywa finansowe wycenione metodą praw własności
19
175 143
153 643
6.Należności długoterminowe
20
3 498
3 842
7.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
28
8 836
3 695
8.Rozliczenia międzyokresowe
43
43
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
788 498
598 736
1.Zapasy
21
36 836
38 331
2.Należności z tytułu dostaw i usług
22
77 041
85 667
3.Należności z tytułu podatku dochodowego
22
976
789
4.Pozostałe należności krótkoterminowe
22
142 154
45 662
5.Rozliczenia międzyokresowe
23
5 712
6 434
6.Krótkoterminowe aktywa finansowe
24
151 432
76 148
7.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
26
374 347
345 705
A k t y w a r a z e m
3 018 449
2 527 093
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
załączone na stronach od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
5
PASYWA
Noty
31.12.2020
31.12.2019
I. Kapitał własny
1 418 368
1 295 244
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
1 417 468
1 294 316
1.Kapitał zakładowy
27
90 887
90 887
2.Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
557 983
557 983
3.Kapitał rezerwowy z wyceny opcji
13 207
13 207
4.Pozostałe kapitały rezerwowe
459 811
403 661
5.Zysk z lat ubiegłych
185 037
119 567
6.Zysk netto
110 551
109 011
7.Różnice kursowe z przeliczenia
( 8 )
-
Udziały niedające kontroli
900
928
II. Zobowiązania długoterminowe
1 189 190
981 939
1.Kredyty bankowe i pożyczki
30
934 036
732 400
2.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
28
74 419
68 416
3.Rezerwy
29
23 420
22 392
4.Rozliczenia międzyokresowe
32
46 897
50 100
5.Zobowiązania z tytułu leasingu
97 815
97 308
6.Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów terminowych
9 886
7 587
7.Pozostałe zobowiązania
31
2 717
3 736
III. Zobowiązania krótkoterminowe
410 891
249 910
1.Kredyty bankowe i pożyczki
30
71 368
50 015
2.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
31
99 969
74 339
3.Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
31
1 079
5 565
4.Zobowiązania z tytułu leasingu
31
11 240
8 519
5.Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów terminowych
31
132 721
71 832
6.Pozostałe zobowiązania
31
69 169
20 764
7.Rezerwy
29
3 064
2 108
8.Rozliczenia międzyokresowe
32
22 281
16 768
P a s y w a r a z e m
3 018 449
2 527 093
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
załączone na stronach od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
6
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
Za okres 12 miesięcy zakończony
Noty
31.12.2020
31.12.2019
dane
przekształcone
Przychody z umów z klientami
36
1 785 480
2 491 086
Inne przychody
36
25 866
105 491
Koszt własny sprzedaży
37
( 1 603 852 )
( 2 384 448 )
Zysk brutto ze sprzedaży
207 494
212 129
Pozostałe przychody operacyjne
38
11 872
8 652
Koszty sprzedaży
37
( 543 )
( 550 )
Koszty ogólnego zarządu
37
( 48 425 )
( 38 434 )
Pozostałe koszty operacyjne
39
( 4 908 )
( 21 354 )
Przychody finansowe
40
5 115
5 767
Koszty finansowe
41
( 44 273 )
( 49 535 )
Zysk na utracie kontroli nad jednostkami zależnymi
-
20 204
Zysk brutto
126 332
136 879
Podatek dochodowy
28
( 17 846 )
( 27 843 )
Zysk netto z działalności kontynuowanej
108 486
109 036
Działalność zaniechana
Zysk z działalności operacyjnej zaniechanej
307
-
Zysk ze zbycia działalności zaniechanej
1 730
-
Zysk netto
110 523
109 036
Zysk netto przypisany:
110 523
109 036
Akcjonariuszom jednostki dominującej
110 551
109 011
Akcjonariuszom niekontrolującym
( 28 )
25
Zysk na jedną akcję:
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
45 443 547
45 443 547
– podstawowy zysk (strata) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2,43
2,40
– rozwodniony zysk (strata) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2,43
2,40
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
załączone na stronach od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
7
Skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów
Za okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2020
31.12.2019
Zysk netto za okres
110 523
109 036
Inne całkowite dochody, które mogą zostać przekwalifikowane do rachunku zysków i strat po spełnieniu określonych warunków
- Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
12 609
1 049
- Różnice kursowe z przeliczenia
( 8 )
( 582 )
Inne całkowite dochody netto
12 601
467
CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES
123 124
109 503
Całkowity dochód za okres:
123 124
109 503
Akcjonariuszom jednostki dominującej
123 152
109 478
Akcjonariuszom niekontrolującym
( 28 )
25
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
8
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
Za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
Kapitał zakładowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z wyceny opcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk z lat ubiegłych
Zysk netto
Różnice kursowe z przeliczenia
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Udział niekontrolujący
Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2020 roku
90 887
557 983
13 207
403 661
228 578
-
-
1 294 316
928
1 295 244
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
- Zysk netto za okres sprawozdawczy
-
-
-
-
-
110 551
-
110 551
( 28 )
110 523
- Inne całkowite dochody za okres
-
-
-
12 609
-
-
( 8 )
12 601
-
12 601
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
- Podział wyniku finansowego
-
-
-
43 541
( 43 541 )
-
-
-
-
-
Na dzień 31 grudnia 2020 roku
90 887
557 983
13 207
459 811
185 037
110 551
( 8 )
1 417 468
900
1 418 368
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
9
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku
Kapitał zakładowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z wyceny opcji
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk z lat ubiegłych
Zysk netto
Różnice kursowe z przeliczenia
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Udział niekontrolujący
Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2019 roku
90 887
601 911
13 207
402 612
75 639
-
582
1 184 838
903
1 185 741
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
- Zysk netto za okres sprawozdawczy
-
-
-
-
-
109 011
-
109 011
25
109 036
- Inne całkowite dochody za okres
-
-
-
1 049
-
-
( 582 )
467
-
467
Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
- Podział wyniku finansowego
-
( 43 928 )
-
-
43 928
-
-
-
-
-
Na dzień 31 grudnia 2019 roku
90 887
557 983
13 207
403 661
119 567
109 011
-
1 294 316
928
1 295 244
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach
od
11
do 75 stanowią jego integralną część
Image should be here
10
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
Za okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2020
31.12.2019
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.Zysk (Strata) brutto
128 369
136 879
II.Korekty razem
75 788
125 769
1.Amortyzacja
96 344
101 453
2.Strata (Zysk) z tytułu różnic kursowych
188
34
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
38 682
45 168
4.Strata (Zysk) z tytułu działalności inwestycyjnej
( 4 932 )
( 2 951 )
5. Podatek dochodowy
( 21 042 )
( 11 774 )
6.Zmiana stanu rezerw
2 072
( 8 388 )
7.Zmiana stanu zapasów
( 455 )
( 3 360 )
8.Zmiana stanu należności
( 159 140 )
621 561
9.Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
122 016
( 615 449 )
10.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
3 403
( 547 )
11. Inne korekty
( 1 348 )
22
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
204 157
262 648
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
3 108
36 765
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
106
233
2. Z aktywów finansowych, w tym:
3 733
36 518
a) zbycie aktywów finansowych
1 557
34 007
b) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
2 100
1 945
c) odsetki
76
566
3. Środki pieniężne w wyniku zbycia jednostki zależnej
( 731 )
-
4. Inne wpływy inwestycyjne
-
14
II.Wydatki
356 856
93 661
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
332 015
86 612
2. Na aktywa finansowe, w tym:
24 841
7 049
a) nabycie aktywów finansowych
24 669
6 094
b) udzielone pożyczki długoterminowe
172
955
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
( 353 748 )
( 56 896 )
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.Wpływy
347 776
14 540
1.Kredyty i pożyczki
347 776
14 540
II.Wydatki
169 542
186 417
1.Spłaty kredytów i pożyczek
126 052
140 561
2.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
7 047
5 954
3.Odsetki
35 869
39 586
4.Inne wydatki finansowe
574
316
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(I-II)
178 234
( 171 877 )
D.Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
28 643
33 875
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
28 642
33 848
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
( 1 )
( 27 )
F.Środki pieniężne na początek okresu
345 705
311 857
G.Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
374 347
345 705
- o ograniczonej możliwości dysponowania
42
34 402
41 643
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Image should be here
11
5. Informacje ogólne
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A. („Grupa”) składa się z Polenergia S.A. (dawniej Polish Energy Partners S.A.), firma została zmieniona wpisem do KRS z dnia 11 września 2014 roku („Spółka”, „jednostka dominująca”) i jej spółek zależnych. Spółka została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 lipca 1997 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026545. Spółce nadano numer statystyczny REGON 012693488. Siedziba Spółki mieści się w Polsce , w Warszawie przy ulicy Kruczej 24/26 , od dnia 20 listopada 2013 roku.
Akcje Polenergia S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie .
Grupa Polenergia składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) z siedzibą w Luksemburgu tj. Polish Energy Partners S.A. (skoncentrowanej na rozwoju i eksploatacji odnawialnych źródeł energii, głównie farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej i świadectw pochodzenia oraz rozwoju morskich farm wiatrowych).
Czas trwania Spółki, jak również wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 30 marca 2021 roku.
5.1. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku i zawiera porównywalne dane finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
Skład osobowy Zarządu jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2020 roku:
Michał Michalski
Prezes Zarządu
Iwona Sierżęga
Członek Zarządu
Tomasz Kietliński
Członek Zarządu
Piotr Maciołek
Członek Zarządu
Jarosław Bogacz
Członek Zarządu
W dniu 22 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowiska Członków Zarządu pana Piotra Maciołka, pana Tomasza Kietlińskiego oraz pana Jarosława Bogacza.
Skład osobowy Rady Nadzorczej jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2020 roku:
Dominika Kulczyk Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Hans E.Schweickardt Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Brian Bode Członek Rady Nadzorczej
Adrian Dworzyński Członek Rady Nadzorczej
Marjolein Helder Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Kulczyk Członek Rady Nadzorczej
Orest Nazaruk Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Piotr Stanisławski Członek Rady Nadzorczej
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Image should be here
12
W dniu 1 września 2020 roku pani Marta Schmude złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 17 listopada 2020 roku pan Grzegorz Stanisławski został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 25 lutego 2021 roku pan Grzegorz Stanisławski został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie pani Emmanuelle Rouchel została powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 26 lutego 2021 roku pan Brian Bode złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę i jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu sprawozdawczym, czyli po dniu 31 grudnia 2020 roku.
W związku z panującą epidemią COVID-19 na bieżąco monitorowane i identyfikowane czynniki ryzyka, które mają potencjalny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Polenergia. Zarząd podejmuje kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania koronawirusa, jednakże ich ostateczny wpływ i skala są trudne do oszacowania.
W ocenie Zarządu, Grupa Polenergia wykazuje dotychczas wysoką odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane przez epidemię COVID-19. Dobre wyniki finansowe osiągnięte w 2020 roku wskazują, częściowe zamrożenie polskiej gospodarki nie wywarło znaczącego niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie kluczowych segmentów operacyjnych Grupy. Spadek krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, mający swoje źródło między innymi w zmniejszeniu produkcji w zakładach produkcyjnych i poboru energii w galeriach handlowych, oddziałuje w sposób zauważalny jedynie na bieżącą działalność segmentu dystrybucji. Jednakże Grupa nie zakłada negatywnego wpływu pandemii na długoterminowe perspektywy rozwoju tego segmentu, w związku z tym przyjęła do realizacji nowy plan inwestycyjny i pozyskała na ten cel finansowanie dłużne.
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Image should be here
13
7. Struktura organizacyjna Grupy
Image should be here
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Image should be here
14
8. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019. Nowe zasady rachunkowości zastosowane od 1 stycznia 2020 zostały opisane w poszczególnych notach.
8.1. Zastosowane nowe i zmienione standardy i interpretacje
Nowe standardy i interpretacje obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 lub później.
Rada MSR wprowadziła zmiany do zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną reformą referencyjnych stóp procentowych (WIBOR, LIBOR itd.). Stopy te często pozycją zabezpieczaną, na przykład w przypadku zabezpieczenia instrumentem IRS. Planowane zastąpienie dotychczasowych stóp nowymi stopami referencyjnymi budziło wątpliwości, co do tego, czy planowana transakcja jest nadal wysoce prawdopodobna, czy nadal oczekuje się przyszłych zabezpieczanych przepływów lub czy istnieje powiązanie ekonomiczne między pozycją zabezpieczaną i zabezpieczającą. Zmiana do standardów określiła, że należy w szacunkach przyjąć, że zmiana stóp referencyjnych miałaby nie nastąpić i dlatego nie będzie ona miała wpływu na spełnienie wymogów rachunkowości zabezpieczeń.
Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później. W związku z tym, że Grupa stosuje w rachunkowości zabezpieczeń instrumenty IRS zabezpieczające stopę procentową zawartych kredytów, wprowadzenie zmiany pozwoli na kontynuowanie rachunkowości zabezpieczeń mimo niepewności co do zastąpienia dotychczasowych stóp referencyjnych. Stopy referencyjne, które podlegają reformie, a do których Grupa stosuje niniejsze ustępstwo to WIBOR.
Jeszcze niezastosowane nowe standardy i interpretacje.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2020 roku, ale niezatwierdzone jeszcze przez Unię Europejską. W ocenie Spółki te standardy nie będą mieć istotnego wpływu na jednostkę w bieżącym lub w przyszłych okresach sprawozdawczych bądź na przewidywalne przyszłe transakcje.
8.2. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie
Niektóre informacje podane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oparte na szacunkach i profesjonalnym osądzie Grupy. Uzyskane w ten sposób wartości często nie będą pokrywać się z rzeczywistymi rezultatami. Pośród założeń i oszacowań, które miały największe znaczenie przy wycenie i ujęciu aktywów i zobowiązań znajdują się:
przychody z tyt. opłaty przyłączeniowej - stanowią odrębne zobowiązanie do świadczenia usługi (distinct performance obligation), w związku z tym rozpoznawane jako przychód w momencie wystawienia faktury za wykonanie przyłączenia. Takie podejście najlepiej odzwierciedla sens ekonomiczny tej transakcji. W ramach oceny usługi przyłączenia oraz usługi zapewnienia dostępu do sieci pod kątem czy stanowią one odrębne zobowiązanie do wykonania świadczenia Zarząd wziął pod uwagę następujące argumenty: (i) poziom opłaty przyłączeniowej jest regulowany przez URE, (ii) klient który zapłaci opłatę przyłączeniową do Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zakupu energii od Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. (może kupować od innych dostawców energii). W rezultacie przychody z tytułu opłaty przyłączeniowej rozpoznawane w określonym momencie (‘point in time’), kiedy klient występuje do Polenergii Dystrybucja Sp. z o.o. o przyłączenie go do sieci. W przypadku zmiany praktyki rynkowej tj. rozpoznawanie tych przychodów w czasie przez okres ekonomicznej użyteczności aktywów, praktyka ta zostanie uwzględniona w
Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
(w tysiącach złotych)
Image should be here
15
rozpoznaniu przychodów. Jeśli chodzi o rozpoznanie przychodu z tytułu opłaty przyłączeniowej zgodnie z MSSF 15 nie została jeszcze jednoznacznie ustalona praktyka rynkowa w tym zakresie, natomiast rozważane jest podejście, zgodnie z którym opłaty przyłączeniowe należy rozpoznać w czasie tj. przez okres ekonomicznej użyteczności aktywów. Zgodnie z szacunkami Grupy potencjalny wpływ zmiany polityk rachunkowości z tego tytułu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku skutkowałoby zmniejszeniem salda zysków zatrzymanych w kwocie 13,1 mln w korespondencji z rozpoznaniem przychodów przyszłych okresów w kwocie 13,1 mln zł.
W roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku nie dokonano zmian w sposobie określania osądów Grupy na informacje podane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a kwoty profesjonalnego osądu zostały przedstawione w nocie
18
.
8.3. Istotne wartości oparte na szacunkach
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym:
klasyfikacja świadectw pochodzenia oraz jednostek zredukowanej emisji CO2 (nota 52),
stawki amortyzacyjne - wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.
rezerwy na sprawy sporne, na niewykorzystane urlopy (nota
29
),
rezerwy na obowiązki związane ze sprzedażą energii,
aktywa i zobowiązania finansowe wynikające z kontraktów terminowych (notach 18,24 i 31),
środki na pokrycie tzw. kosztów osieroconych oraz środki na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego („koszty gazu”) - na przyszłą działalność Spółki istotny wpływ ma podpisana przez Zarząd Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2007 roku Umowa Rozwiązująca Długoterminową Umowę na Dostawę Energii Elektrycznej („KDT”) zawartą z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. (dawniej Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.), zgodnie z uchwaloną przez Sejm 29 czerwca 2007 roku ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej („Ustawa o rozwiązaniu KDT”). Na mocy Umowy Rozwiązującej, KDT Spółki został rozwiązany z dniem 31 marca 2008 roku w zamian za środki na pokrycie tzw. kosztów osieroconych oraz środki na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów gazu. Ustawa przewiduje maksymalną rekompensatę dla Spółki w wysokości 777,5 mln na pokrycie kosztów osieroconych oraz 340,7 mln na pokrycie kosztów gazu. Spółka oblicza należną kwotę kosztów osieroconych oraz rekompensaty na pokrycie kosztów gazu w oparciu o wzory, zawarte w artykułach: 30, 31, 45 oraz 46 Ustawy o rozwiązaniu KDT. Z uwagi na długość okresu, którego dotyczą obliczenia, szacunki mogą się zmieniać (szerzej opisane w nocie 44); kwoty ujęte na dzień bilansowy