GRUPA BUDIMEX
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską
Image should be here
Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r oku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych)
Noty przedstawione na stronach 12-81 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2
Image should be here
Image should be here
Indeks do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 4
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 6
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 7
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 8
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 10
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 12
1. Informacje ogólne 12
2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 12
3. Zarządzanie ryzykiem finansowym 28
4. Zarządzanie kapitałem 31
5. Ważne oszacowania i założenia 32
6. Działalność zaniechana 33
7. Podmioty wchodzące w skład Grupy Budimex 34
8. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 35
9. Rzeczowe aktywa trwałe 40
10. Nieruchomości inwestycyjne 44
11. Wartości niematerialne 45
12. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 47
13. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 48
14. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe 49
14.1. Pożyczki udzielone 51
14.2. Instrumenty pochodne 51
14.3. Inwestycje w instrumenty kapitałowe 52
14.4. Inwestycje w instrumenty dłużne 53
14.5. Zobowiązania z tytułu odroczonej płatności za udziały 53
15. Należności z tytułu umów koncesyjnych 53
16. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 54
17. Zapasy 56
18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 57
19. Kapitały 58
20. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 58
21. Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 59
22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 61
23. Podatek dochodowy 62
24. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 65
25. Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 67
26. Kontrakty budowlane 68
27. Przychody przyszłych okresów 68
28. Kaucje z tytułu umów o budowę 68
29. Przychody z umów z klientami 69
30. Koszty według rodzaju 72
31. Koszty świadczeń pracowniczych 72
32. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 72
33. Przychody i koszty finansowe 73
34. Zysk / (strata) na akcję 74
35. Dywidenda na akcję 74
36. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 74
37. Aktywa Grupy zabezpieczające zobowiązania 75
Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r oku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych)
Noty przedstawione na stronach 12-81 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3
Image should be here
Image should be here
38. Płatności w formie akcji 75
39. Transakcje z podmiotami powiązanymi 76
40. Leasing 78
41. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne 79
42. Zobowiązania inwestycyjne (pozabilansowe) 79
43. Zdarzenia po dniu bilansowym 79
44. Zobowiązania i należności warunkowe 80
45. Zatrudnienie 80
46. Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową Grupy 80
Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r oku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych)
Noty przedstawione na stronach 12-81 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
4
Image should be here